Ağın İşlevleri

AĞIN İŞLEVLERİ

Doğaya Güç Kat Ağı aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirecektir:
• Ağ üyesi olan paydaşlar arasında iletişim ve iş birliğini etkin kılmak.
• Doğanın korunması yönünde yerel ve ulusal ölçekte politikalar geliştirmek, etkili savunuculuk rolü üstlenmek, müzakere süreçlerinde rol almak.
• Ağ üyelerinin kapasitelerinin artırılmasına imkanlar sunarak, sivil toplumun etkisinin artırılmasına ve süreçlere aktif katılmasına destek oluşturmak.
• Ağın çalışma amacı doğrultusunda, çalışılan konulara dair veri tabanı oluşturmak, yerel kaynakların bilgilerine ulaşmak, çalışmaları arşivlemek, bilgi ve deneyimleri üyelerin paylaşımına sunmak, bilimsel çalışmaları destekleyerek, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak.
• Amaca dair yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak, toplumsal farkındalığı artırmak, uluslararası, yerel ve ulusal ölçekte kampanyalar düzenlemek.
• Ağın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, proje fikirleri geliştirmek ve uygulamak, yeni imkanları araştırmak, işbirlikleri geliştirmek.
• Ulusal ve uluslararası ölçekte çalışan benzer ağlarla ilişki kurmak, gerektiği hallerde ortaklıklar / işbirlikleri oluşturmak.
• Ağın üyeleri arasında ihtiyaç duyulan hukuki ve teknik konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, hukuki ve teknik destekleri sağlamak için imkanlar oluşturmak.
• Ağ bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini desteklemek, çalışma gruplarından gelen bilgileri de katarak aktif izleme ve değerlendirme süreçleri planlamak, yürütmek; acil ve öncelikli konulara yönelik erken uyarı sistemi geliştirmek.
• Çevre mücadelesi, doğa koruma ve sürdürülebilir doğal kaynaklar konularında yapılan iyi örnekleri ilham ve örnek olması amacıyla paylaşmak.
• Doğa koruma çalışmalarıyla bütünleşik sosyo-ekonomik çalışmalar yapmak, bu kapsamda yapılacak araştırmaları desteklemek.