Mutabakat Tutanağı

MUTABAKAT TUTANAĞI

Doğaya Güç Kat Ağı Mutabakat Tutanğı’nın pdf dosyasını indirmek için buraya tıklayabilir veya metni okumak için aşağıya doğru inebilirsiniz.

 

DOĞAYA GÜÇ KAT AĞI MUTABAKAT TUTANAĞI

 

MADDE 1: Genel Bilgiler

Kuruluşun Adı: Doğaya Güç Kat Ağı

Kısa Adı: DGK

İngilizce Adı: Empower the Nature

Kuruluş Tarihi: 28 Kasım 2021

Genel Merkez: Müstakil bir merkez imkânı bulununcaya kadar Sekretarya olarak görev yapan sivil toplum kuruluşunun (STK) çalışmalarının yürütüldüğü ildeki merkezdir.

 

MADDE 2: Platformların Yasal Dayanağı

5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir  amacı  gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır. Dernekler Yönetmeliği Madde 94’te aşağıdaki düzenleme yapılmıştır: “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir.  Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.”

 

MADDE 3: Ağın Amacı

Doğaya Güç Kat Ağı, ekosistem bütünlüğünü korumayı önceliklendirerek, ekolojik tahribata neden olan politika ve girişimlere karşı mücadele etmek üzere sivil sesi ve sivil katılımı etkin kılan, paydaşlar arasında işbirliğini güçlendiren sivil bir ağdır.

MADDE 4: Doğaya Güç Kat Ağı’nın İşlevi

Doğaya Güç Kat Ağı aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirecektir:

 • Ağ üyesi olan paydaşlar arasında iletişim ve iş birliğini etkin kılmak.
 • Doğanın korunması yönünde yerel ve ulusal ölçekte politikalar geliştirmek, etkili savunuculuk rolü üstlenmek, müzakere süreçlerinde rol almak.
 • Ağ üyelerinin kapasitelerinin artırılmasına imkanlar sunarak, sivil toplumun etkisinin artırılmasına ve süreçlere aktif katılmasına destek oluşturmak.
 • Ağın çalışma amacı doğrultusunda, çalışılan konulara dair veri tabanı oluşturmak, yerel kaynakların bilgilerine ulaşmak, çalışmaları arşivlemek, bilgi ve deneyimleri üyelerin paylaşımına sunmak, bilimsel çalışmaları destekleyerek, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak.
 • Amaca dair yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak, toplumsal farkındalığı artırmak, uluslararası, yerel ve ulusal ölçekte kampanyalar düzenlemek.
 • Ağın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, proje fikirleri geliştirmek ve uygulamak, yeni imkanları araştırmak, işbirlikleri geliştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte çalışan benzer ağlarla ilişki kurmak, gerektiği hallerde ortaklıklar / işbirlikleri oluşturmak.
 • Ağın üyeleri arasında ihtiyaç duyulan hukuki ve teknik konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, hukuki ve teknik destekleri sağlamak için imkanlar oluşturmak.
 • Ağ bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini desteklemek, çalışma gruplarından gelen bilgileri de katarak aktif izleme ve değerlendirme süreçleri planlamak, yürütmek; acil ve öncelikli konulara yönelik erken uyarı sistemi geliştirmek.
 • Çevre mücadelesi, doğa koruma ve sürdürülebilir doğal kaynaklar konularında yapılan iyi örnekleri ilham ve örnek olması amacıyla paylaşmak.
 • Doğa koruma çalışmalarıyla bütünleşik sosyo-ekonomik çalışmalar yapmak, bu kapsamda yapılacak araştırmaları desteklemek.

 

MADDE 5: Çalışma Yöntemi

 • Doğaya Güç Kat Ağı, kuruluş amacı doğrultusunda, gönüllülük ve karşılıklı anlayış temelinde çalışmalarını yürütür.
 • Doğaya Güç Kat Ağı, ağ bileşenleri arasında sağlıklı ve işlevsel bir iletişim tesis etmek amacıyla, yüz yüze ve çevrimiçi araç ve yöntemleri kullanır. Rutin toplantılar düzenler, gerekli durumlarda, konu temelli yerel, bölgesel ve / veya ulusal toplantılar için üyelere çağrı çıkartır.
 • Düzenli veri toplayarak, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi paylaşmayı temel ilke olarak kabul eder.
 • Türkiye coğrafyasının farklı ekosistem karakterleri göstermesi nedeniyle, Doğaya Güç Kat Ağı, bölgeler halinde yapılanmayı öncelikli strateji olarak kabul eder, ihtiyaç ve araçları bölgelerin özgün yapılarına göre tanımlar.
 • Doğaya Güç Kat Ağı, her türlü siyasi, dini, etnik grup(lar) ve grupların talepleri karşısında tarafsızdır.
 • Doğaya Güç Kat Ağı, üyeleri arasında ve diğer paydaşlarla kurduğu ilişkilerde adil, eşitlikçi ve ayrımcılığa fırsat vermeyen, hiyerarşi ve tahakkümü reddeden ilişkiler kurmaya gayret sarf eder.
 • Doğaya Güç Kat Ağı, amaç ve ilkelerine uygun, hukuka aykırı olmayan yöntemler geliştirmeye, eylemler planlamaya özen gösterir.
 • Doğaya Güç Kat Ağı, bileşenlerinin iç işleyişlerine, faaliyetlerine, politikalarına ve kararları karşısında tarafsızdır, hiçbir biçimde müdahale etmez.
 • Doğaya Güç Kat Ağı, gerçekçi, yerelin ihtiyaç ve koşullarına uygun çözümler üretmeye, üretilen çözümleri bileşenleriyle paylaşarak ortak davranış, hareket disiplini oluşturmaya özen gösterir.
 • Doğaya Güç Kat Ağı’nın üyeleri birbirleri karşısında ayrıcalıklı konumda olamazlar ve eşit ilişki anlayışı etrafında, çoğulcu, kapsayıcı, demokratik bir tarzı benimserler.
 • Doğaya Güç Kat Ağı’nın karar alma biçimi oydaşlık prensibine dayalıdır. Alınacak kararlarda mutabakat aranır. Geniş mutabakat sağlanamadığı takdirde çoğunluk kararına göre hareket edilir.  Azınlıkta kalan görüşlerin göz ardı edilmeden değerlendirilmeleri için gereken olanaklar sağlanır.
 • Doğaya Güç Kat Ağı doğayı hoyratça tüketilebilecek bir meta olarak gören yaklaşım karşısında; doğayı canlı ve cansız varlıkların tümünü içeren, kendiliğinden var olan ve sürekli kendini yenileyen bir bütün varlık olarak kabul eder. Bu bağlamda, yaşam hakkı doğanın barındırdığı tüm canlılar için vazgeçilmezdir.
 • Doğanın kendini sürekli yenileyen bütüncül yapısına katkı sağlayacak girişim ve faaliyetlerde bulunur, bu tarz girişim ve faaliyetleri destekler.

 

MADDE 6: İlke ve Değerler

 • DGK Ağı çalışmalarını “Mutabakat Tutanağı” çerçevesinde yapmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek
 • Ağdaki her yapıya eşit mesafede durmak ve adil olmak
 • Ağ çalışmalarında şeffaf ve hesap verebilir olmak
 • Yerelden genele ve genelden yerele örgütlenmek
 • Üye bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamak
 • İnsan hakları ve hayvan haklarını savunmak

 

MADDE 7: Yapılanma, Organlar, Görev ve Sorumluluklar

Doğaya Güç Kat Ağını oluşturan üyeler, bulundukları coğrafi bölgelere göre gruplandırılırlar. Bölgeler oluşturulurken, coğrafi yakınlık öncelikli kriter olarak ele alınır. Ağın amacı, yerel temsiliyeti ve çalışma öncelikleri de dikkate alınarak, tespit edilen sekiz bölgenin bir araya gelmesiyle ağın bütünü oluşturulur.

(Ek-1: Bölgeler ve kapsadığı illerin listesi).  

Doğaya Güç Kat Ağı’nın yapısı, ağa üye olan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu aşağıdaki organlardan oluşmaktadır.

 • Üyeler
 • Gözlemci
 • Genel Kurul
 • Sekretarya
 • Yürütme Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Etik Kurul
 • Çalışma Grubu

Üye, Ağın mutabakat metni uyarınca ağa kabul edilmiş tüzel kişiliği olan, ağ bünyesinde oy hakkı olan kuruluştur; temsilci, üye kuruluş tarafından yetkilendirilmiş kişidir.

 

MADDE 8: Üyeler

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kurulmuş, Doğaya Güç Kat Ağı amaçları doğrultusunda, doğanın korunması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları aşağıdaki kriterlere uydukları ve Doğaya Güç Kat Ağı tarafından başvuruları onaylandığı sürece ağın doğal üyeleridir.

Sivil ve bağımsız olmak üyelik için aranan temel kriterdir. Doğaya Güç Kat Ağı üyelerinin kamu kuruluşları ve/veya kâr amacı taşıyan şirketlerden bağımsız olmaları, yönetim kurulları ve yöneticilerini üyelerinin özgür iradeleriyle seçebiliyor olmaları, kâr amacı gütmemeleri (faaliyetleri sonucu gelir elde etseler de geliri yine amaca yönelik kullanmak) beklenir.

Bu tanım çerçevesinde, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, federasyon ve konfederasyonlar, Doğaya Güç Kat Ağı amaç ve kriterlerine uymak koşuluyla Ağın üyesi olabilirler.

Doğaya Güç Kat Ağı üyeleri, Ağ içinde karar süreçlerine aktif olarak katılım sağlar, görüş bildirir, seçimlerde oy kullanır, Ağ organlarına katılır, Yürütme Kurulu’nca görevlendirilmeleri şartıyla müzakere süreçlerinde, toplantılarda, basın toplantılarında Doğaya Güç Kat Ağı adına görüş belirtir, karar alır.

Ağın üyeleri, kurumlarının yönetim kurumlarının aldığı kararlarla, kurumları adına oy kullanma ve görüş bildirme yetkisiyle Ağa katılırlar.

 

MADDE 9: Gözlemci

 • Doğaya Güç Kat Ağı’nın amaçları doğrultusunda faaliyet göstermese de, Ağın ilke ve değerlerini benimseyerek kabul etmiş, farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri; Ağa destek sunabilecek yeterlilikte ve bu konuda samimi arzusu bulunan uzmanlar, araştırma kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, diğer sivil yapılar (meslek odaları, barolar vb). Doğaya Güç Kat Ağı’na gözlemci statüsünde katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliği olmayan ancak Ağın amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yürüten resmi olmayan kolektif yapılar, platformlar, kulüpler ve benzeri topluluklar Ağa gözlemci olarak katılabilirler. Gözlemcilerin Doğaya Güç Kat  Ağı’nın karar sürecinde oy kullanma, karar süreçlerine müdahale etme, Doğaya Güç Kat Ağı adına görüş bildirme, müzakere süreçlerine Doğaya Güç Kat Ağı adına katılma yetki ve sorumluluğu bulunmaz.
 • Bileşenleri içinde en az biri ağın üyesi olan üst yapılar (federasyon, şubesi olan merkez örgütleri, vb) Genel Kurul’a Gözlemci olarak katılırlar. Üst yapının hiçbir bileşeni Genel Kurul Üyesi değil ise, bu durumda üst yapı Doğal Üye statüsü kazanır.

 

MADDE 10: Genel Kurul

 • Doğaya Güç Kat Ağı’nın Doğal Üyelerinin katılımıyla oluşmuş, tüzel kişiliği olmayan, bu yönergeyle belirlenmiş amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışan, Doğaya Güç Kat Ağı’nın en üst ve yetkin organıdır.
 • Genel Kurul, Doğaya Güç Kat Ağı’nın yürütme organı olan Yürütme Kurulu’nu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer organları seçer. Üyeliğe kabul Yürütme Kurulu kararıyla olur. Üyelikten ihraç için Etik Kurul’un önerisi doğrultusunda, Genel Kurul kararı (oy çokluğu) aranır.
 • Mutabakat Tutanağı’nda değişiklik yapar, Doğaya Güç Kat  Ağı’nın plan ve stratejilerini onaylar. Mutabakat Tutanağı değişikliği için, katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun onayı aranır.
 • Genel Kurul toplantısı için toplantı yeter sayısı aranmaz, üyelere çağrı çıkarıldıktan sonra, katılabilen üyelerle toplantılar gerçekleştirilir.
 • Genel Kurul yılda bir kez, Yürütme Kurulu’nun belirlediği tarih ve yerde yapılır. Toplantıdan en az 15 gün önce Yürütme Kurulu, üyeleri bilgilendirir. Yürütme Kurulu uygun gördüğü durumda, Genel Kurulu çevrim içi olanakları kullanarak da yapabilir.
 • Yıllık olağan Genel Kurul toplantı gündemi, toplantı çağrısı ekinde üyelere iletilir. Genel Kurul toplantılarına her üyeden birer temsilci katılır. Genel Kurul toplantısının organizasyonunu ve toplantı yönetimini Sekretarya görevini üstlenen kuruluş yürütür.
 • Genel Kurul’a üyeler biri asil biri yedek olmak üzere iki temsilci görevlendirir, üyelerin bir oy hakkı bulunur, iki temsilcinin en az birinin kadın ve/veya genç (18-35 yaş) olması tercih ve teşvik edilir. Bu konuda sorun yaşandığı durumlarda, ilgili üyenin kadın / genç temsiliyetini güçlendirmesi ve kapsayıcılığı artırmasına yönelik Yürütme Kurulu tarafından kapasite geliştirme desteği planlanarak, uygulanır.

 

MADDE 11: Yürütme Kurulu

 • Doğaya Güç Kat Ağı’nın Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Kurul’un doğal üyesi olan bileşenleri tarafından, bölgesel ölçekte, iki yıl için seçilirler. Doğaya Güç Kat Ağı Üyeleri Yürütme Kurulu’na aday olabilirler ve/veya aday gösterebilirler.
 • Yürütme kurulu üyeleri seçimi her bölgenin kendi içinde, üye STK temsilcilerinin katılımıyla (çevrimiçi veya yüz yüze imkanlarla), temsilcilerin belirleyeceği oylama usulüyle (gizli oylama, açık tasnif usulü veya açık oylama) yapılır. Seçimlerde her üyenin bir oy hakkı vardır ve bölgeler üye sayısına göre Yürütme Kurulu üyesi seçme hakkına sahiptirler. Buna göre, 10’dan az üyeye sahip bölgeler, Yürütme Kurulu’na bir (1) üye seçer, 10 ve üstü üyeye sahip bölgeler iki (2) üye seçer.
 • (Geçici Madde)Avrupa Komisyonu’nun “Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Desteği” tarafından fonlanan IPA/2019/413-508 sözleşme numaralı Doğaya Güç Kat Proje yürütücüsü ve ortakları Yürütme Kurulu’nun (ilk iki yıl süresiyle sınırlı kalmak üzere) doğal üyeleri olup, birer kişi ile temsil edilirler. Ağın kuruluş çalıştayı (27-28 Kasım 2021/İzmir) ilk dönem kuruluşun Kurucu Genel Kurulu’nu oluşturduğu için, bu çalıştaya katılan temsilcilerin gruplardaki dağılımı Kurucu Genel Kurul’un kompozisyonunu ve bölgelerin temsilci seçme sınırlarını belirlemiştir. Buna göre, Ege Bölgesi 10’un üzerinde temsilci ile katıldığı için, seçilecek olan Yürütme Kurulu’na iki temsilci seçecek, diğer bölgelerde 10’dan az katılımcı olması nedeniyle birer temsilci seçeceklerdir. Sekiz bölge bu durumda, 9 Yürütme Kurulu üyesi seçecek, buna ek olarak 8 adet de Proje yürütücüsü ve ortaklarından temsilci katılacağı için, ilk dönem Yürütme Kurulu üye sayısı 17 olacaktır. Yönergenin bu maddesi, ilk dönem sonunda geçerliliğini yitirdiği için, sonraki seçim dönemlerinde 2 maddede belirtilen durum uygulanır.
 • Doğaya Güç Kat  Ağı’nın ulusal ölçekte aktif olan Üyeleri, tüzükleri veya yönergelerinde merkez olarak gösterilmiş adresin bulunduğu coğrafi bölgeden temsilci olarak katılırlar.
 • Yürütme Kurulu toplantıları, daha önceden belirlenerek, üyelere bildirilmiş mekanlarda, yılda en az altı kez yapılır (yüz yüze veya çevrimiçi).
 • Bir yıl içinde, üst üste üç Yürütme Kurulu toplantısına katılamayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği sona erer, yerini ayrılan üyenin bulunduğu bölgeden seçilen diğer temsilci alır.
 • Yürütme Kurulu, Doğaya Güç Kat Ağını temsil etme yetkisine sahip organdır.  Yürütme Kurulu üyeleri, bulundukları bölgelerde (ağ üyesi olsun veya olmasın) Doğaya Güç Kat  Ağı’nın amacıyla örtüşen konularda sivil toplumun kapasite geliştirme ihtiyaçlarını belirler, buna yönelik eğitim, değişim, deneyim aktarımı vb. programlar geliştirir, görüşlerini ağ içindeki paydaşları ve Yürütme Kurulu üyeleriyle paylaşır. Yürütme Kurulu, yerel toplantılar düzenler, Doğaya Güç Kat  Ağı’nın amacı doğrultusunda görüş oluşturur, ilgili paydaşlarla ilişkiler kurar ve ilgili toplantılara aktif katılım sağlayarak, savunuculuk yapar.
 • Ağ adına alınan kararları uygular, yıllık bütçe ve faaliyet planlarını gözden geçirip denetler ve uygun bulduğu takdirde onaylar, stratejik planlar hazırlar, faaliyet dönemi sonuç raporu hazırlar, Üyelere sunar.
 • Doğaya Güç Kat Ağı adına basınla ilişkiler kurmak, kamuoyuna ağ adına açıklamalarda bulunmak, resmi görüşmeler düzenlemek, görüşmelerde temsiliyet üstlenmek, ağ adını ve logosunu kullanarak kurumlar arası yazışmalar yapmak, sosyal medyada haber üreterek paylaşmak DGK Ağı Yürütme Kurulu yetkisindedir. Yürütme Kurulu, işlerin hızlı ve pratik sonuçlar üretecek biçimde ilerlemesi adına, Sekreteryayı sorumluluğu üstlenmekle yetkilendirir.
 • Üye başvurularını inceleyerek, başvuruları karara bağlar.
 • Alt çalışma kurullarının, komisyonların belirlenerek, işlevsel hale getirilmesini sağlar.

 

Madde 12. Denetleme Kurulu

 • Denetleme Kurulu üyeleri, Yürütme Kurulu ve Etik Kurul üyeleri dışından seçilir.
 • Denetleme Kurulu Doğaya Güç Kat Ağı’nın üyeleri arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
 • Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul’un üyeleri tarafından, iki yıl için oy çokluğu ile seçilirler.
 • Denetleme Kurulu, DGK Ağı’nın bütçe yönetiminin; ulusal mevzuatlar, DGK Ağı mutabakat tutanağında yer alan amaç, ilkeler ve değerlere uygunluğunu denetler ve Denetleme Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce raporlamasını tamamlayarak Genel Kurul’a sunar.

 

MADDE 13: Sekretarya

Doğaya Güç Kat Ağı üyeleri, bölgesel seçimlerle Yürütme Kurulu’nu seçtikten sonra, Genel Kurul’da gösterilen adaylar arasından Sekretarya görevini üstlenecek kurumu seçerler. Sekretarya oy çokluğuyla iki yıl süresince seçilir, aşağıda belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

 • Doğaya Güç Kat Ağı’nın üyelerini olağan Genel Kurul toplantısına çağırmak, toplantı öncesi Yürütme Kurulu’nun katkılarıyla gündemi hazırlamak, üyelerle en az bir ay öncesinde paylaşmak.
 • Yürütme Kurulu üyelerinden gelen kapasite geliştirme taleplerini ilgili paydaşlar ve uzmanlarla görüşmek suretiyle, programlar geliştirilmesine öncülük etmek, faaliyetleri planlayarak koordinasyonu sağlamak.
 • Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve diğer ağ organlarının toplantılarıyla ilgili mekan, ulaşım, konaklama, dijital altyapı gibi ihtiyaçları sağlamak, bu konuda gerekli durumlarda destek arayışına girmek, görünürlük araçlarını üretmek, ağ bileşenleri arasındaki iletişimde merkezi dağıtım – bilgilendirme operatörü olarak görev almak.
 • Yürütme Kurulu’na başkanlık yapmak, toplantılarının tutanağını hazırlamak ve Genel Kurul üyeleriyle kurulmuş olan eposta ağı vasıtasıyla paylaşmak.
 • Çalışma Grupları’nın (şayet oluşurlarsa) raporlarını ve görüşlerini toplamak, diğer üyelerle paylaşmak.
 • Bölgelerdeki yerel temsilcilerden gelen izleme ve değerlendirme raporlarını derlemek, bu konuda elde edilen bilgileri diğer üyelerle paylaşmak.
 • Yerel temsilcilerin bulundukları bölgeleri belli aralıklarla ziyaret ederek, birlikte değerlendirme yapmak, gerekli durumlarda yerel paydaşları ziyaret ederek savunuculuk çalışmaları yapmak.
 • Doğaya Güç Kat Ağı adına, Yürütme Kurulu’nun yetkisiyle sözcülük görevini üstlenmek, basın toplantıları/duyuruları düzenlemek, basınla ilişkiler kurmak, kamuoyuna ağ adına açıklamalarda bulunmak, ilgili paydaşlarla görüşmeler düzenlemek ve temsiliyet üstlenmek, ağ adını ve logosunu kullanarak kurumlar arası yazışmalar yapmak, sosyal ve geleneksel medyada haber üretmek, paylaşımlarda bulunmak.
 • Doğaya Güç Kat  Ağı’nın yıllık raporunu hazırlamak, Genel Kurul’a sunmak.

 

MADDE 14: Etik Kurul

Etik Kurul, Doğaya Güç Kat Ağı’nın yönergesinde belirlenmiş olan amaç, çalışma biçimi, ilkeler ve değerler doğrultusunda; Ağı oluşturan üyelerin davranış ve tutumlarından kaynaklı, Ağın işleyişine yönelik çatışmalar ve sorunlar oluşmasını önlemek, çatışma potansiyeli içeren durumlarda sürece zamanında müdahale etmek, Ağın amaç, ilke ve değerleriyle uyuşmayan, çatışma doğuran hallerde konuyu takip etmek ve taraflara yaptırımlarda bulunma yetkisini üstlenen kuruldur.

 • Doğaya Güç Kat Ağı’nın bölgesel ölçekte Yürütme Kurulu üyelerini seçerken, her bölge kendi içinden bir üyeyi de Etik Kurul üyesi olarak seçer. Bölgelerin üye sayılarına bakılmaksızın, her bölgenin Etik Kurul üyesi bir adetle sınırlıdır, yani sekiz bölgeden toplam sekiz Kurul üyesi seçilir. Ağ sekreteryası görevini üstlenen kuruluş, bu görevi üstlendiği sürece Etik Kurul üyesi olarak görev yapar, dolayısıyla Etik Kurul üye sayısı toplam dokuzdur.
 • Etik Kurul üye seçimleri, Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır.
 • Etik Kurula seçilecek üyelerin daha önce farklı kuruluşların benzer etik kurullarında bulunmuş olmaları; çatışma çözümü, müzakere süreci yönetimi, iletişim, hukuk gibi konularda deneyimli olmaları tercih edilir.
 • Etik Kurul, ağın paydaşlarla (destekçiler, medya, resmi / sivil kuruluşlar, vb.) kurduğu ilişkilerde de yukarıda belirtilen genel amaç, ilkeler ve değerlere uygunluğu denetler, sürece dair gerekli durumlarda uyarılar ve öneriler getirir.
 • Kurul, üyeler arasındaki ihtilaflarda hakemlik / arabuluculuk görevi üstlenir, çatışmaları müzakere süreçleriyle yönetir.
 • Etik Kurul’un çalışma ilkelerinin başında tarafsızlığı ve adil olması gelir. Kurul kararlarını alırken tarafları dışlayıcı değil, çözüm önerileriyle kapsayıcı (dahil edici) sonuçlar üretmeyi önemser.

 

MADDE 15: Çıkma/Çıkarılma/Uyarı/Statü Değişikliği

Etik Kurul’a, Ağ üyeleri veya Yürütme Kurulu tarafından başvuru yapılabilir. Kurul başvuruyu kabul eder ve inceleme başlatır. İnceleme sonucunda kurul;

 • Yaptırıma gerek olmadığına karar verebilir
 • Uyarı verebilir
 • Kınama gönderebilir
 • Taraflardan birini ve/veya birden fazlasının üyeliğini askıya alabilir
 • Ağdan ihraç edebilir

 

 • Etik Kurul kararları oy çokluğuyla alınır.
 • Etik Kurul’un ihraç hariç diğer kararları Yürütme Kurulu tarafından uygulanır, ihraç kararı Genel Kurul’a iletilir ve oy çokluğuyla Genel Kurul kararı olarak alınır.
  Etik Kurul aleyhine yapılan şikâyetlere Etik Kurul bakmaz. Bu şikâyetleri Yürütme Kurulu değerlendirir. Yürütme Kurulu hakkındaki şikâyetleri de Etik Kurul değerlendirir.
 • Etik Kurul üyeleri, kendilerinin veya mensubu oldukları kurumların, vb. taraf olduğu herhangi bir incelemeye veya karara dâhil olmaz. Bu ilke, çıkar çatışması olasılığını ortaya çıkardığı için geçerlidir. Bir Etik Kurul üyesi, çıkar çatışması olan veya olabilecek herhangi bir durumla karşılaştığında, bu durumu hemen diğer kurul üyelerine beyan eder ve bu sürece dahil olmaz.
 • Etik Kurul kararları, Kurul üyelerinin imzalarıyla taraflara yazılı olarak, Yürütme Kurulu tarafından iletilir.

 

MADDE 16: Bütçe

Giderler, üye STK’lar, destekçiler, sponsorlar ve hibeler tarafından karşılanır.

 

MADDE 17: Mutabakat Tutanağı Değişiklikleri

Sekretaryaya yazılı olarak sunulan değişiklikler Genel Kurul’da oy kullanma hakkı olan üye STK’ların ve Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğuyla yapılır.

 

 

MADDE 18: Ağ’ın Feshi

Fesih talebi Sekretaryaya yazılı sunulur. Genel Kurul’da oy kullanma hakkı olan üye STK’ların üçte iki oyla Ağ feshedilir.

 

MADDE 19: Yürürlüğe Girme Tarihi

Mutabakat Tutanağı 19 Maddeden oluşmaktadır. 28 Kasım 2021’de “Doğaya Güç Kat Ağı Yönergesi” olarak hazırlanan metin 9 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul’da metinde yapılan değişikliklerle “Mutabakat Tutanağı” olarak yürürlüğe girmiştir.